OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR/PRODUCĂTORILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA RESPONSABILITĂȚII EXTINSE DE GESTIONARE A DBA:

 

Bateriile și acumulatorii portabili îi utilizăm frecvent în activitățile noastre zilnice ca și componentă de funcționare pentru diferite echipamnete de uz personal sau casnic, însă nu după mult timp acestea devin deșeuri.

 

Pentru prima dată, conceptul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului, în domeniul deșeurilor de baterii și acumulatori, a fost adoptat prin Directiva UE 2006/66/CE în 2006, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și HG 586/2020 cu privire la Regulamentul de gestionare a deșeurilor de baterii și acumulatori.

 

Responsabilitatea Extinsă a Producătorului  este un instrument economic care vine să responsabilizeze agenții economice atât la etapa de producere, în vederea utilizării cît mai raționale a resurselor naturale, cît și la etapa plasării pe piață a mărfurilor, prin asumarea răspunderii de a prelua de pe piață deșeurile reciclabile generate în urma consumului acestor mărfuri. 

 

 

Producătorii/importatorii de BA, conform Legii 209/2016 și HG 586/2020 au următoarele obligații:

 

1.  Înregistrarea la Agenție de Mediu ca Producător de BA, obținînd număr de înregistrare în "Lista Producătorilor", fie individual, fie prin transfer de responsabilitate (în bază de contract);

2.  Să realizeze o evidență care să cuprindă informații privind: tipul, numărul și greutatea bateriilor și acumulatorilor introduși pe piață, a deșeurilor de baterii și acumulatori colectate, precum și stabilirea sistemelor de colectarea a deșeurilor de baterii și acumulatori în vederea îndeplinirii ratelor de colectare conform pct.13 din HG 586/2020;

3.  Raportarea BA puse pe piață către Agenția de Mediu prin intermediul site-ului:  https://siamd.gov.md/portal/deee.html ;

4.   Să asigure predarea deșeurilor de baterii și acumulatori către operatori autorizați, în scopul tratării și reciclării deșeurilor de BA;

 

Distribuitorii de BA auto au următoarele obligații:

 

        să colecteze BA auto de la utilizatorii finali;

        să aplice sistemul "depozit"asupra prețului de vînzare al BA auto;

        să depoziteze, în spații special amenajate, împrejmuite și asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate a BA auto primiți în schimbul celor vîndute;

        să afișeze la loc vizibil anunțul cu următorul conținut: "Predați DBA auto în vederea valorificării acestora";

        să afișeze în mod vizibil prețul pentru o baterie sau un acumulator auto și valoarea "depozitului" corespunzător;

        să emită cumpărătorului, la vînzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanță pe care să se specifice valoarea "depozitului";

        să ramburseze cumpărătorului valoarea "depozitului", în baza chitanței emise, în cazul în care cumpărătorul îi returnează o baterie sau un acumulator auto uzat.

 

Producătorii și terții se asigură că toate BA și grupurile de baterii sunt marcate în mod corespunzător, utilizînd simbolul care indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, fiind interzisă eliminarea acestuia (reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X).

 

Pe suprafața BA  portabili și auto, trebuie să fie indicat în mod vizibil, lizibil și de neșters, capacitatea acestora. BA de tip "nasture", ce conțin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004%plumb, sunt marcate cu simbolul  chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb.

 

 

AP Moldcontrol asigură colectarea și transportarea DBA, pentru a diminua eliminarea substanțelor nocive în mediu, atingînd un grad ridicat de reciclare a materialelor conținute în deșeurile de acest tip, cu scopul reintegrării lor în ciclul de producție, în conformitate cu principiile economiei circulare.

 

Printre obiectivele de bază ale AP  Moldcontrol este dezvoltarea infrastructurii de colectare și sensibilizarea societății în domeniul colectării selective.

 

Pe harta site-ului  AP  Moldcontrol sunt indicate punctele de colectare, care vă sunt la dispoziție pentru debarasarea responsabilă de DBA.

 

 

Legislația aplicabilă în Republica Moldova în domeniul mediului:

 

 1. Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311604

 

 1. Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368030

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de baterii și acumulatori
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122845&lang=ro

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374071

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375719

 

 1. Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329476

 

 1. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369412